Start O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Kontakt
   
   
 
Regulamin

1. Cel konkursu

Celem konkursu jest: rozbudzanie zainteresowań chemią, rozwijanie uzdolnień, wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przygotowanie uczniów do nauki w szkole średniej jak również porównanie poziomu wiedzy chemicznej między poszczególnymi uczestnikami zawodów.


2. Zakres tematyczny

Na daną edycję Konkursu podawany jest zakres tematyczny (w załączeniu) obejmujący wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującymi programami nauczania w szkołach podstawowych i może nieznacznie poza nie wykraczać.


3. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego „Chemik” mieszczący się w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Organizator posiada pełne prawo do organizowania Konkursu.


4. Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.


5. Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników danej edycji Konkursu odbywa się, w terminie zgodnym z terminarzem Konkursu, tylko poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.chemik.zsce.pl.


6. Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego „Chemik”

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego „Chemik”.


7. Siedziba organizatora

Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu Chemicznego „Chemik” jest Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, 09-400 Płock,
Al. F. Kobylińskiego 25.


8. Etapy Konkursu

Konkurs składa się z etapów:

     - etap pierwszy (szkolny) - rozwiązywanie zadań zamkniętych,

     - etap drugi (jednodniowy) - rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych.


9. Terminarz Konkursu

Poszczególne etapy Konkursu Chemicznego „Chemik” odbywają się zgodnie z terminarzem Konkursu podawanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej na przełomie września/października roku szkolnego, w którym odbywać się będzie dana edycja Konkursu.


10. Liczba uczestników Konkursu

a) do pierwszego etapu zawodów szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników,

b) do etapu drugiego Konkursu Organizator kwalifikuje uczestników wg kolejności uzyskanych punktów z etapu pierwszego.


11. Sprawdzanie prac i punktacja

Praca każdego zawodnika (w II etapie) oceniana jest przez dwóch sprawdzających. O ostatecznej kolejności indywidualnej uczestników decyduje suma punktów uzyskanych w drugim etapie Konkursu.


12. Informacje o wynikach

Uzyskane wyniki przez zawodników w pierwszym etapie danej edycji Konkursu są umieszczane na stronie internetowej Konkursu (www.chemik.zsce.pl),

Listy laureatów i finalistów danej edycji Konkursu ogłaszane są na uroczystości zakończenia danej edycji Konkursu.


13. Odwołania

Odwołania od decyzji Organizatora w przypadku uchybień proceduralnych jak i ewentualnych niejasności, co do wyników prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.


14. Dokumentacja

Dokumentacja etapu pierwszego i drugiego pozostaje do wglądu w siedzibie Organizatora.

 
Regulamin porządkowy II etapu Konkursu (w siedzibie Organizatora)

Czas trwania części pisemnej w II etapie - 60 min.

  1. Zawodnicy proszeni są o zgłaszanie się z dokumentem tożsamości do sali, w której odbywają się zawody najpóźniej na 30 minut przed podanymi godzinami rozpoczęcia.

  2. W sali, w której odbywa się Konkurs zawodnik otrzymuje ostemplowany arkusz zadań konkursowych wraz z niezbędnymi tablicami i tabelami.

  3. Zawodnicy podczas trwania zawodów nie mogą korzystać z notatek, książek, tablic matematyczno-fizyczno-chemicznych.

  4. Telefony komórkowe podczas trwania zawodów muszą być wyłączone

  5. W czasie trwania zawodów uczestnicy mogą korzystać jedynie z kalkulatorów.

  6. Zawodnik na salę może wnieść przybory piśmienne i kalkulator.

  7. W czasie trwania zawodów uczestnik otrzymuje kartę z treścią tematów, których nie przepisuje.

  8. W czasie trwania zawodów zabrania się uczestnikom prowadzenia rozmów między sobą oraz wychodzenia z sali. Jeżeli podczas trwania zawodów uczestnik będzie korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się środkami pomocniczymi lub innym w tym pomagał, zostanie usunięty z sali i skreślony z listy uczestników Konkursu.

  9. W przypadku skarg zawodników, co do uchybień proceduralnych jak i ewentualnych niejasności, co do wyników, odwołania prosimy kierować na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 
 
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
"Chemik"

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32